hot...ยินดีต้อนรับสู่...สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง...hot ประกาศ เรื่อง กำหนดการจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ได้ผ่านช่องทางอสม.หรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป..."ป่าบอนปลอดภัย ทุกคนร่วมใจฉีดวัคซีน"... hot
boss
hot !!!..ระบบประเมินผลตามตัวชี้วัดคปสอ.ป่าบอน..!!! hot
hot !!!..ระบบบริหารจัดการงบค่าเสื่อมป่าบอน..!!! hot

phatthalung
pabon

hot!!!..ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยบริการสังกัด...สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน...!!!hot

00896

new สสอ.ป่าบอน

09871

รพ.สต.บ้าทุ่งนารี

09868

สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ

09864

รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ

09865

รพ.สต.บ้านควนคำทอง

09867

รพ.สต.บ้านพรุพ้อ

09869

รพ.สต.บ้านควนเพ็ง

09869

new รพ.สต.บ้านหนองธง

09872

new รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร

09873

รพ.สต.บ้านป่าบาก

09869

รพ.สต.บ้านท่าดินแดง

14271

รพ.สต.บ้านน้ำตก

hot!!!..ภาพกิจกรรมของหน่วยบริการสังกัด...สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน...!!! hot

สสอ.ป่าบอน

รณรงค์ขับขี่ปลอดอำเภอป่าบอน

รพ.สต.บ้านทุ่งนารี

รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยทุ่งนารีฯ

สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ

การเคลือบฟลูออไรดเด็กฯ

รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ

การควบคุมป้องกันไข้เลือดออก

รพ.สต.บ้านควนคำทอง

การอบมรมช่วยฟื้นคืนชีพ CPR

รพ.สต.บ้านพรุพ้อ

การเยี่ยมแม่และเด็กหลังคลอด

รพ.สต.บ้านควนเพ็ง

การตรวจเยี่ยมร้านชำคุณภาพ

รพ.สต.บ้านหนองธง

นายกเหล่ากาชาดเยี่ยมผู้สูงอายุ

รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร

การติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วย LTC

รพ.สต.บ้านป่าบาก

การให้บริการฉีดวัคซันนักเรียน

Forest

รพ.สต.บ้านท่าดินแดง

การให้บริการตรวจสุขภาพฯ

Forest

รพ.สต.บ้านน้ำตก

รักใครให้ชวนออกกำลังกาย

hot!!!..หน่วยบริการสาธารณสุขและบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน...!!!hot

สสอ.ป่าบอน

พื้นที่รับผิดชอบ

(ต.ป่าบอน/โคกทราย/หนองธง/ทุ่งนารี/วังใหม่)

รพ.สต.บ้านทุ่งนารี

พื้นที่รับผิดชอบ

(หมู่ที่ 1,3,5 ต.ทุ่งนารี)

สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านควนปอม

พื้นที่รับผิดชอบ

(หมู่ที่ 7,8,9,11,13 ต.โคกทราย)

รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ

พื้นที่รับผิดชอบ

(หมู่ที่ 1,2,3,7,8 ต.ป่าบอน)

รพ.สต.บ้านควนคำทอง

พื้นที่รับผิดชอบ

(หมู่ที่ 4,5,6,9,11 ต.ป่าบอน)

รพ.สต.บ้านพรุพ้อ

พื้นที่รับผิดชอบ

(หมู่ที่ 1,2,3 ,12 ต.โคกทราย)

รพ.สต.บ้านควนเพ็ง

พื้นที่รับผิดชอบ

(หมู่ที่ 4,5,6,10 ต.โคกทราย)

รพ.สต.บ้านหนองธง

พื้นที่รับผิดชอบ

(หมู่ที่ 1,2,3,4,5,7 ,8,9 ต.หนองธง)

รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร

พื้นที่รับผิดชอบ

(ม. 6 ต.หนองธง/ม.7,8 ต.ทุ่งนารี)

รพ.สต.บ้านป่าบาก

พื้นที่รับผิดชอบ

(หมู่ที่ 2,6,9 ต.ทุ่งนารี)

รพ.สต.บ้านท่าดินแดง

พื้นที่รับผิดชอบ

(หมู่ที่ 4,5 ต.วังใหม่)

รพ.สต.บ้านน้ำตก

พื้นที่รับผิดชอบ

(หมู่ที่ 1,2,8 ต.วังใหม่)