hot...ยินดีต้อนรับสู่...สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง...hot ประกาศ เรื่อง กำหนดการจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ได้ผ่านช่องทางอสม.หรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป..."ป่าบอนปลอดภัย ทุกคนร่วมใจฉีดวัคซีน"... hot
boss
hot !!!..ระบบประเมินผลตามตัวชี้วัดคปสอ.ป่าบอน..!!! hot
hot !!!..ระบบบริหารจัดการงบค่าเสื่อมป่าบอน..!!! hot

phatthalung
pabon

hot!!!..ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยบริการสังกัด...สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน...!!!hot

00896

new สสอ.ป่าบอน

09871

รพ.สต.บ้าทุ่งนารี

09868

สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ

09864

รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ

09865

รพ.สต.บ้านควนคำทอง

09867

รพ.สต.บ้านพรุพ้อ

09869

รพ.สต.บ้านควนเพ็ง

09869

new รพ.สต.บ้านหนองธง

09872

new รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร

09873

รพ.สต.บ้านป่าบาก

09869

รพ.สต.บ้านท่าดินแดง

14271

รพ.สต.บ้านน้ำตก

hot!!!..ภาพกิจกรรมของหน่วยบริการสังกัด...สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน...!!! hot

สสอ.ป่าบอน

รณรงค์ขับขี่ปลอดอำเภอป่าบอน

รพ.สต.บ้านทุ่งนารี

รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยทุ่งนารีฯ

สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ

การเคลือบฟลูออไรดเด็กฯ

รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ

การควบคุมป้องกันไข้เลือดออก

รพ.สต.บ้านควนคำทอง

การอบมรมช่วยฟื้นคืนชีพ CPR

รพ.สต.บ้านพรุพ้อ

การเยี่ยมแม่และเด็กหลังคลอด

รพ.สต.บ้านควนเพ็ง

การตรวจเยี่ยมร้านชำคุณภาพ

รพ.สต.บ้านหนองธง

นายกเหล่ากาชาดเยี่ยมผู้สูงอายุ

รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร

การติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วย LTC

รพ.สต.บ้านป่าบาก

การให้บริการฉีดวัคซันนักเรียน

Forest

รพ.สต.บ้านท่าดินแดง

การให้บริการตรวจสุขภาพฯ

Forest

รพ.สต.บ้านน้ำตก

รักใครให้ชวนออกกำลังกาย

hot!!!..หน่วยบริการสาธารณสุขและบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน...!!!hot

สสอ.ป่าบอน

พื้นที่รับผิดชอบ

ตำบลป่าบอน ตำบลโคกทราย

ตำบลหนองธง ตำบลทุ่งนารี ตำบลวังใหม่

รพ.สต.บ้านทุ่งนารี

พื้นที่รับผิดชอบ

(หมู่ที่ 1,3,5 ต.ทุ่งนารี)

โทรศัพท์ : 074 - 829954

สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านควนปอม

พื้นที่รับผิดชอบ

(หมู่ที่ 7,8,9,11,13 ต.โคกทราย)

โทรศัพท์ : 074 - 829534

รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ

พื้นที่รับผิดชอบ

(หมู่ที่ 1,2,3,7,8 ต.ป่าบอน)

โทรศัพท์ : กำลังดำเนินการ

รพ.สต.บ้านควนคำทอง

พื้นที่รับผิดชอบ

(หมู่ที่ 4,5,6,9,11 ต.ป่าบอน)

โทรศัพท์ :074 - 829957

รพ.สต.บ้านพรุพ้อ

พื้นที่รับผิดชอบ

(หมู่ที่ 1,2,3 ,12 ต.โคกทราย)

โทรศัพท์ : 074 - 601892

รพ.สต.บ้านควนเพ็ง

พื้นที่รับผิดชอบ

(หมู่ที่ 4,5,6,10 ต.โคกทราย)

โทรศัพท์ : 064 - 4388364

รพ.สต.บ้านหนองธง

พื้นที่รับผิดชอบ

(หมู่ที่ 1,2,3,4,5,7 ,8,9 ต.หนองธง)

โทรศัพท์ : 065 - 4044983

รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร

พื้นที่รับผิดชอบ

(ม. 6 ต.หนองธง/ม.7,8 ต.ทุ่งนารี)

โทรศัพท์ : 074 - 829956

รพ.สต.บ้านป่าบาก

พื้นที่รับผิดชอบ

(หมู่ที่ 2,6,9 ต.ทุ่งนารี)

โทรศัพท์ : กำลังดำเนินการ

รพ.สต.บ้านท่าดินแดง

พื้นที่รับผิดชอบ

(หมู่ที่ 4,5 ต.วังใหม่)

โทรศัพท์ : 086 - 9662835

รพ.สต.บ้านน้ำตก

พื้นที่รับผิดชอบ

(หมู่ที่ 1,2,8 ต.วังใหม่)

โทรศัพท์ : 064-1891283