สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 93170 โทร : 074-829560

 

นายสายัญ ศรีนาค

สาธารณสุขอำเภอป่าบอน

 

 

นายภูวนาท ณรงค์รัตน์

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอป่าบอน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นายนราวุฒิ แก้วหนูนวล

จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน

กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ/คุณภาพบริการ

นางสาวสุชาดา นวนทอง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค

นางสาวจิตตรา ชนะสิทธิ์

จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน

นางอทิตา ด้วงรอด

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวสุวพิชชา ไฝ่ฝัน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสารภี จันทร์มุณี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

เจ้าหน้าที่สสอ.ป่าบอน

 

 

เจ้าหน้าที่สสอ.ป่าบอน

 

เจ้าหน้าที่สสอ.ป่าบอน