สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน

หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 93170 โทร 074-829560

 

นายสายัญ ศรีนาค

สาธารณสุขอำเภอป่าบอน

 

 

นายภูวนาท ณรงค์รัตน์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวสุชาดา นวนทอง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายนราวุฒิ แก้วหนูนวล

จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวจิตตรา ชนะสิทธิ์

จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวสุวพิชชา ไฝ่ฝัน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

างสาวสารภี จันทร์มุณี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางอทิตา ด้วงรอด

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

เจ้าหน้าที่สสอ.ป่าบอน

 

เจ้าหน้าที่สสอ.ป่าบอน