โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งนาร

หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 93170 โทรศัพท์ : 074 - 829954

 

นายนพพล กองเอียด

ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านทุ่งนารี

 

 

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข

 

นางศิชารัตน์ แสงจง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค

 

นางสาวอารียา หวัดแท่น

นักวิชาการฯทันตสาธารณสุข

 

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว

 

นางหนึ่งฤทัย เยาว์แสง

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

 

20105

นายจิระศักดิ์ แก้วดี

พนักงานธุรการ

20105

นางสาวถิรวดี เอียดหมุน

ผู้ช่วยเหลือคนไข้

20105

เจ้าหน้าที่รพ.สต.

( อสม. หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง )

( อสม. หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง )

( อสม. หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง )