สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านควนปอม

หมู่ที่ 8 ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 93170 โทรศัพท์ : 074 - 829534

 

นายสมปราถนา ฉิมสังข์

ผอ.สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านควนปอม

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข

นายบุญเสริม ทองช่วย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค

นางวาสนา  คงบัว

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว

นางวิไลวรรณ  สุวรรณรัตน์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวจุฬาภรณ์  เหตุทอง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวนิรนาท นิสะนิ

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

นางกรรณิการ์  คงฤทธิ์

จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นายเผด็จ ศรีนวลขาว

พนักงานสุขภาพชุมชน

 

นางนรมล  สุดภากร

พนักงานธุรการ

 

นางสาวจินตนา  รักขุนส่อง

พนักงานช่วยการพยาบาล

 

นางวิลัย จิตอักโข

แม่บ้าน

 

m2

( อสม. หมู่ที่ 7 ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง )

m2

( อสม. หมู่ที่ 8 ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง )

m2

( อสม. หมู่ที่ 9 ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง )

m2

( อสม. หมู่ที่ 11 ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง )

m2

( อสม. หมู่ที่ 13 ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง )