โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าบอนต่ำ

หมู่ที่ 1 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 93170 โทรศัพท์ : กำลังดำเนินการ

 

นายสำรวย  ชูมี

ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ

 

 

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข

นางสุทธิลักษณ์  แก้วบัณฑิตย์

นวก.สาธารณสุขชำนาญการ

 

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค

นางกุสุมาวดี อ่อนหวาน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว

นางอุไรทิพย์ ขุนนุรักษ์

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

 

 

นางสาวชม แก้วหนูนวล

คนงานทั่วไป

 

 

 

นางสาวพรสวรรค์ สุขรัตน์

จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน

 

 

 

นางสาวกรรณิกา  สันอีด

จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

 

 

 

เจ้าหน้าที่รพ.สต.

 

 

 

เจ้าหน้าที่รพ.สต.

 

 

 

นางวรรณา คงพูล

ผู้ช่วยข้างเตียงทันตกรรม

 

 

( อสม.หมู่ที่ 1 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง )

( อสม.หมู่ที่ 2 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง )

( อสม.หมู่ที่ 3 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง )

( อสม.หมู่ที่ 7 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง )

( อสม.หมู่ที่ 8 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง )