โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนคำทอง

หมู่ที่ 6 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 93170 โทรศัพท์ : 074 - 829957

นางเสรี  ณรงค์รัตน์

ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านควนคำทอง

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข

นายเกียรติก้อง  ชูศิริ

นวก.สาธารณสุขชำนาญการ

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค

นางวรรณดี  ฉ้วนกลิ่น

จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว

นางวันวิสาข์  ทับสระ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวฉวีวรรณ  นุ่มน้อย

เจ้าพนักงานธุรการ

เจ้าหน้าที่รพ.สต.

 

เจ้าหน้าที่รพ.สต.

 

( อสม. หมู่ที่ 4 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง )

( อสม. หมู่ที่ 5 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง )

( อสม. หมู่ที่ 6 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง )

( อสม. หมู่ที่ 9 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง )

( อสม. หมู่ที่ 11 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง )