โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุพ้อ

หมู่ที่ 1 ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 93170 โทรศัพท์ : 074 - 601892

 

นายมนูญ  แสงเมือง

รักษาราชการแทน ผอ. รพ.สต.บ้านพรุพ้อ

 

 

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข

นางสาวเกศินี  พุทธศรี

จพ.สส.ปฏิบัติงาน (แพทย์แผนไทย)

 

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค

นางสาวณัฐรุจา ชูหมวด

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว

นางสาววิริยะ  ตุดบัตร

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

 

นางาสาวทัศนีย์ รักเงิน

คนงานทั่วไป

 

เจ้าหน้าที่รพ.สต.

 

 

นายอุดม  เกตุศรี

พนักงานช่วยการพยาบาล

 

 

นางสาวจุฑามาศ นวลทอง

คนงานทั่วไป

 

 

นางหนูคิด บุญจันทร์

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

 

 

นางสมชิต คงยอดี

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

 

( อสม.หมู่ที่ 1 ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง )

( อสม.หมู่ที่ 2 ตำบลโคกทราย่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง )

( อสม.หมู่ที่ 3 ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง )

p>

( อสม.หมู่ที่ 12 ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง )