โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนเพ็ง

หมู่ที่ 6 ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 93170 โทรศัพท์ : 064 - 4388364

นางนุชรี  ชูแสง

ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านควนเพ็ง

 

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข

นางสาวภาวิณี  เหมือนทองเส้ง

จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน

 

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค

เจ้าหน้าที่รพ.สต.

 

 

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว

นางณัฐกานต์ จิรโชติพงศ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

นางสุดา  หงจันทา

พนักงานธุรการ

 

เจ้าหน้าที่รพ.สต.

 

 

เจ้าหน้าที่รพ.สต.

 

 

( อสม. หมู่ที่ 4 ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง )

( อสม. หมู่ที่ 5 ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง )

( อสม. หมู่ที่ 6 ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง )

( อสม. หมู่ที่ 10 ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง )