โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองธง

หมู่ที่ 2 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 93170 โทรศัพท์ : 065 - 4044983

นายสิทธิพงค์  เรืองแก้ว

ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านหนองธง

 

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข

นางสาวนิตยา  จันทร์ทอง

จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน

 

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค

นางคุณญภัทร ชูสิงห์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว

นางอุบลรัตน์  คำแก้ว

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

นางสาวชนากานต์ ไชยรักษ์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

นางสาวฟารีด้า เขียดนุ้ย

จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

 

นางจุฑาวรรณ ดวงกมล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

นายอับดุลเหลาะ หะยียุโส๊ะ

คนงานทั่วไป

 

นางนงเยาว์ ศรีชูทอง

ผู้ช่วยข้างเตียงทันตกรรม

 

เจ้าหน้าที่รพ.สต.

 

 

( อสม. หมู่ที่ 1 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง )

( อสม. หมู่ที่ 2 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง )

( อสม. หมู่ที่ 3 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง )

( อสม. หมู่ที่ 4 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง )

( อสม. หมู่ที่ 5 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง )

( อสม. หมู่ที่ 7 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง )

( อสม. หมู่ที่ 8 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง )

( อสม. หมู่ที่ 9 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง )