โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโหล๊ะหาร

หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 93170 โทรศัพท์ : 074 - 829956

 

นายสุชาติ พรหมเสน

รักษาราชการแทน ผอ.รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร

 

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข

น.ส.สุบัยดะห์ เด็นเพ็ชรหน้อง

พนักงานธุรการ

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค

นางสาวรีน่า เจะอาลี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว

นางพลอยไพลิน แดงทอง

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางประภา อินสุวรรณ

คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)

 

นางอ้าหมิหน๊ะ ฤทธิโต

ผู้ช่วยเหลือคนไข้

 

นางหนับเสาะ เตะเหมทอง

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

 

( อสม. หมู่ที่ 6 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง )

( อสม. หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง )

( อสม. หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง )