โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าบาก

หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 93170 โทรศัพท์ : กำลังดำเนินการ

 

นายจิตติณัฐช์  สุวรรณรัตน์

ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านป่าบาก

 

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข

นางสาวเกวลิน  จีนเมือง

นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค

นางเสาวลักษณ์  ช่วยจันทร์

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว

นางสุพิชฌาช์  อิสริสพงศ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางใจดี  จันทร์นวล

พนักงานบริการ

นางสาวบัซรีย์  ตุดบัตร

แพทย์แผนไทย

เจ้าหน้าที่

รพ.สต.

m2

( อสม. หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง )

m2

( อสม. หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง )

m2

( อสม. หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง )