โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าดินแดง

หมู่ที่ 4 ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 93170 โทรศัพท์ : 086 - 9662835

 

นายกิตติศักดิ์  รักเกตุ

ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านท่าดินแดง

 

 

 

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข

นางสาวอันธิกา  เลี่ยนเส้ง

พนักงานธุรการ

 

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค

นายจิรวัฒน์  กลิ่นเขียว

นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ

 

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว

นางศุภวรรณ  อนุวัฒนวงศ์

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

 

นางสาวสายฝน  หนูสง

แม่บ้าน

 

เจ้าหน้าที่รพ.สต.

 

 

เจ้าหน้าที่รพ.สต.

 

 

( อสม. หมู่ที่ 4 ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง )

( อสม. หมู่ที่ 5 ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง )