โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำตก

427 หมู่ที่ 8 ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 93170 โทรศัพท์ : 064 - 1891283

 

นายมณเฑียร  รัตนตรัง

ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านน้ำตก

 

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข

นายไพโรจน์  แสงจง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค

นางสาวถนอมจิต  ดำปาน

จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว

นางสุภาวดี  จีนจาม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางศิรภัสสร  อ่อนสง

พนักงานธุรการ

เจ้าหน้าที่รพ.สต.

 

นางวาสนา  ชัยยศ

คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)

( อสม.หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง )

( อสม.หมู่ที่ 2 ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง )

( อสม.หมู่ที่ 8 ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง )