!!! ชมรมจริยธรรมคนสาธารณสุขอำเภอป่าบอน !!new

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมคนสาธารณสุขอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

d

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของขมรมจริยธรรมคนสาธารณสุขอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

แนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566