!!! ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ !!! new

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2562 new

คำสั่งมอบอำนาจอนุมัติจ่ายเงินบำรุงหน่วยบริการฯ ที่ 2993/2563 ลว. 6 พฤศจิกายน 2563 new

ประกาศค่าตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขฯ ( ฉบับที่ 11,12 ) พ.ศ. 2561

หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนบุคลากปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขฯ ( ฉบับที่ 11,12 ) พ.ศ. 2559

ขั้นตอนการขอย้ายของข้าราชการที่ปฏิบัติงานฯ กรณี การย้ายข้ามจังหวัด (ย้ายออนไลน์)

บัญชีราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ สำนักงบประมาณ ณ ธันวาคม 2562 new

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคของหน่วยบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2561

บัญชีราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์กระทรวงไอซีที ณ วันที่ 12 พ.ค. 63 new

รายละเอียดแนวทางการจ่ายเงินตามเกณฑ์ตัวชี้วัดคุณภาพฯ (QOF) ปี 2564

รายละเอียดตัวชี้วัดการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2564

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาชาติด้านสาธารณสุข กระทรงสาธารณสุข ระยะเวลา 20 ปี new

แนวทางการบันทึกและตรวจสอบข้อมูลด้านทันตกรรม (JHCIS) ประจำปี 64

เอกสารการประชุมชี้การบันทึกข้อมูล PPB-A สปสช. เขต 12 ประจำปี 2564

แนวทางการให้บริการการแพทย์แผนไทยสำหรับรพ.สต. สปสช. ประจำปี 2564

แนวทางการดำเนินงานและจ่ายเงินของกองทุนสุขภาพตำบล ประจำปี 2564

คู่มือการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ประจำปี 2564 new

คู่มือการใช้งานระบบบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพสำหรับรพ.สต. 5 พ.ย. 53 (JHCIS) new