!!! รายงานผลการดำเนินงาน ITA PABON ปี 2564 !!

 

rtrrEB1 หน่วยงานกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานฯ

d

rtrrEB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

d

rtrrEB3 หน่วยงานมีการรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563

d

rtrrEB4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

d

rtrrEB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

d

rtrrEB6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

d

rtrrEB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบบริหารผลการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

d

rtrrEB8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

d

rtrrEB9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าทางด้านจริยธรรมฯ

d

rtrrEB10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

d

rtrrEB11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

d

rtrrEB12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมงานตามภารกิจของหน่วยงาน

d

rtrrEB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

d

rtrrEB14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง

d

rtrrEB15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

d

rtrrEB16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

d

rtrrEB17 หน่วยงานมีแผนการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และแผนการส่งเสริมคุณธรรมฯ ประจำปีของหน่วยงาน

d

rtrrEB18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2564

d

rtrrEB19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

d

rtrrEB20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

d

rtrrEB21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

d

rtrrEB22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อการการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”

d

rtrrEB23 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG"

d

rtrrEB24หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน

d