!!! รายงานผลการดำเนินงาน ITA PABON ปี 2563 !!! 

 

rtrrรายงานวิเคราะห์ผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

d

rtrrรายงานวิเคราะห์ผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

d

rtrrEB1 รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

d

rtrrEB2 การกำหนดมาตรการกลไกระบบความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง

d

rtrrEB3 รายงานการเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  2563

d

rtrrEB4 การเผยแพร่บันทึกวิธีการและขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

d

rtrrEB5 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

d

rtrrEB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

d

rtrrEB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

d

rtrrEB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

d

rtrrEB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะที่เป็นปัจจุบัน

d

rtrrEB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

d

rtrrEB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

d

rtrrEB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี update

d

rtrrEB13 หน่วยงานกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบใบริหารผลการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ

d

rtrrEB14 หน่วยงานมีรายงานประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลปฏิบัติราชการประจำปีบุคลากรในหน่วยงาน

d

rtrrEB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

d

rtrrEB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

d

rtrrEB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

d

rtrrEB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน update

d

rtrrEB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส

d

rtrrEB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน update

d

rtrrEB21 หน่วยงานจัดการความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน โดยกำหนดมาตรการ กลไกหรือวางระบบใป้องกัน

d

rtrrEB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน update

d

rtrrEB23 หน่วยงานทำแผนปฏิบัติป้องกันปราบปรามทุจริต ประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติส่งเสริมคุณธรรมฯ

d

rtrrEB24 หน่วยงานกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

d

rtrrEB25 หน่วยงานกำหนดมาตรการ กลไกหรือวางระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน update

d

rtrrEB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการหรือให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอนระยะเวลาที่ใช้ update

d