!!! ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง/ข้อบังคับ !!new

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 64 new

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหน่วยงานราชการ new

คำสั่งมอบอำนาจอนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่ 3475/2563 ลว. 21 ธันวาคม 2563 new

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2562 new

คำสั่งมอบอำนาจอนุมัติจ่ายเงินบำรุงหน่วยบริการฯ ที่ 2993/2563 ลว. 6 พฤศจิกายน 2563 new

ประกาศค่าตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขฯ ( ฉบับที่ 11,12 ) พ.ศ. 2561

หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนบุคลากปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขฯ ( ฉบับที่ 11,12 ) พ.ศ. 2559

ขั้นตอนการขอย้ายของข้าราชการที่ปฏิบัติงานฯ กรณี การย้ายข้ามจังหวัด (ย้ายออนไลน์)

บัญชีราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ สำนักงบประมาณ ณ ธันวาคม 2563 new

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคของหน่วยบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2561