!!! เอกสารการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล (สปสช.) !!! new

แบบฟอร์มรายงานการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยและผู้สูงอายที่มีภาวะพึ่งพิงในระดับพื้นที่ (แบบ CG-2) new

load

แบบฟอร์มรายงานการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยและผู้สูงอายที่มีภาวะพึ่งพิงในระดับพื้นที่ (แบบ CG-3) new

สรุปผลงานและแนวทางการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ประจำปี 2564 update

แนวทางบริหารค่าบริการสาธารณสุขสาหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิงฯ ประจำปี 2564 update

การจัดทำแผนและโครงการเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ ยาเสพติด และอาหาร new

กฏ ระเบียบ ข้อบังคับเ และเอกสารสำคัญประกอยการดำเนินงานกี่ยวกับกองทุนสุขภาพตำบล (สปสช.) hot

คู่มือสนับสนุนการบริหารจัดการระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

load

คู่มือการปฏิบัติงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ตามประกาศฯ พ.ศ. 2561)

ประเด็นหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ hot

คู่มือดำเนินงานต้นแบบดูแลสุขภาพเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงhot

load