!!! คู่มือ/แนวทางการปฏิบติงานฯ !!!new

แบบประเมินตำบลอนามัยผ่านเกณฑ์มาตรฐานตำบลอนามัยเจริญพันธื ประจำปี 2565 update

แผนขับเคลื่อนนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 update

คู่มือผู้ว่าราชการจังหวัด/พระบรมราโชวาท/กฏหมาย/แนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ update

คู่มือแนวทางการดำเนินงานและการพัฒนารพ.สต.ติดดาว ประจำปีงบประมาณ 2564 update

โครงสร้างมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ (43 แฟ้ม) ประจำปี 2564 เวอร์ชั่น 2.4 (2 มี.ค. 64) new

แนวทางการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ QOF/PPA เขต 12 ปี 2564 new

รายละเอียดแนวทางการจ่ายเงินตามเกณฑ์ตัวชี้วัดคุณภาพฯ (QOF)เขต 12 ปี 2564 update

รายละเอียดตัวชี้วัดการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2564 update

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาชาติด้านสาธารณสุข กระทรงสาธารณสุข ระยะเวลา 20 ปี new

แนวทางการบันทึกและตรวจสอบข้อมูลด้านทันตกรรม (JHCIS) ประจำปี 64

เอกสารการประชุมชี้การบันทึกข้อมูล PPB-A สปสช. เขต 12 ประจำปี 2564

แนวทางการให้บริการการแพทย์แผนไทยสำหรับรพ.สต. สปสช. ประจำปี 2564

แนวทางการดำเนินงานและจ่ายเงินของกองทุนสุขภาพตำบล ประจำปี 2564

คู่มือการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ประจำปี 2564 new

คู่มือการใช้งานระบบบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพสำหรับรพ.สต. 5 พ.ย. 53 (JHCIS) new