!!!ไฟล์เอกสารการนิเทศงานตามตัวชี้วัด (รพ.สต.) คปสอ.ป่าบอน !!!new

rtrrไฟล์นำเสนอการนิเทศงานตามตัวชี้วัด รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ รอบที่ 1 ประจำปี 2566new

d

rtrrไฟล์นำเสนอการนิเทศงานตามตัวชี้วัด รพ.สต.บ้านควนคำทอง รอบที่ 1 ประจำปี 2566new

d

rtrrไฟล์นำเสนอการนิเทศงานตามตัวชี้วัด รพ.สต.บ้านหนองธง รอบที่ 1 ประจำปี 2566 new

d

rtrrไฟล์นำเสนอการนิเทศงานตามตัวชี้วัด รพ.สต.บ้านป่าบาก รอบที่ 1 ประจำปี 2566 new

d

rtrrไฟล์นำเสนอการนิเทศงานตามตัวชี้วัด รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร รอบที่ 1 ประจำปี 2566 new

d

rtrrไฟล์นำเสนอการนิเทศงานตามตัวชี้วัด รพ.สต.บ้านท่าดินแดง รอบที่ 1 ประจำปี 2566 new

d