!!!เอกสารเกี่ยวกับงานอสม. !!!new

rtrrแบบรายงานผลการปฏิบัติงานสำหรับ " อสม.ชวนคนไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 " new

d

rtrr ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคม ฌกส. อสม. แห่งประเทศไทย (สาหรับ อสม.) new

d

rtrr หนังสือแสดงความยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากฌกส. อสม. new

d

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.1) new

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (หมู่บ้าน) new

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (รพ.สต.) new