แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอป่าบอน ประจำปีงบประมาณ 2564

วิสัยทัศน์ (Vision)

" ระบบสุขภาพดี ภาคีมีส่วนร่วม มุ่งสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน "


พันธกิจ (Mission)

" พัฒนาระบบสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วม และยั่งยืน "

ระบบสุขภาพ
rtrr ระบบบริการ
 
rtrr กำลังคน
 
rtrr ยาและเวชภัณฑ์
 
rtrr การเงินการคลัง
 
rtrr ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
 
rtrr ภาวะผู้นำและธรรมาภิบาล
 
ประเด็นยุทธศาสตร์
rtrr พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและเป็นเลิศ
 
rtrr พัฒนาระบบบริหารจัดการ
 
rtrr พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
rtrr ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของภาคีเครือข่าย
 
เป้าประสงค์ (Goal)
G1. สถานบริการสุขภาพมีคุณภาพได้มาตรฐาน
 
G2. ระบบบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
 
G3. ข้อมูลสุขภาพสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
G4. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
 
กลยุทธ์ (Strategies)
S1. พัฒนาสถานบริการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
 
S2. พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพกลุ่มโรคที่เป็นปัญหาในพื้นที
 
S3. พัฒนาระบบบริหารจัดการของเครือข่ายบริการสุขภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
 
S4. เพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลังของเครือข่ายบริการสุขภาพ
 
S5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในเครือข่ายต่อการเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้
 
S6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเป็นเลิศ
 
S7. สร้างเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของภาคีเครือข่าย
 

img ...รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง... imge

ข. วิสัยทัศน์ พันธกิจ คปสอ.ป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ค. แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ คปสอ.ป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ง. ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

จ. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดพัทลุง ( konsuk )

rtrr ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและเป็นเลิศ

rtrr ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

rtrr ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

rtrr ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของภาคีเครือข่าย


imgแผนปฏิบัติการสาธารณสุขตามกลยุทธ์เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอป่าบอน ประจำปี 2564 img

rtrr แผนพัฒนาสถานบริการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

rtrr แผนพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพกลุ่มโรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่

rtrr แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการของเครือข่ายบริการสุขภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล

rtrr แผนเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลังของเครือข่ายบริการสุขภาพ

rtrr แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรในเครือข่ายต่อการเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้

rtrr แผนพัฒนาข้อมูลสุขภาพด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเป็นเลิศ

rtrr แผนสร้างเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของภาคีเครือข่าย