แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอป่าบอน ประจำปีงบประมาณ 2566

>
วิสัยทัศน์ (Vision)
" เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ภาคีมีส่วนร่วม ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข "
 
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวม
 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพของประชาชน
 
3. พัฒนาระบบบริการสุขภาพและการบริหารให้มีประสิทธิภาพ์
 
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่องค์กรแห่งความสุข
 
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและเป็นเลิศ
 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของภาคีเครือข่าย
 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบข้อมูลสุขภาพ
 
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
 
เป้าประสงค์ (Goal)
G1. หน่วยบริการมีคุณภาพที่ทันสมัยได้มาตรฐานเข้าสู่ระบบบริการดิจิตอล
 
G2. ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล (คน เงิน ของ)
 
G3. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
 
G4. ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและสามารถดูแลตนเองได้
 
G5. บุคลากรมีความสมดุลในการทำงานและการใช้ชีวิตสู่องค์กรแห่งความสุข 
 
G6. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจัดการข้อมูลและการสื่อสารสุขภาพอย่างมีคุณภาพ
 
กลยุทธ์ (Strategies)
S1. พัฒนาสถานบริการให้มีคุณภาพทันสมัยได้มาตรฐานระบบบริการดิจิตอล
 
S2. พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพตามกลุ่มโรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่
 
S3. พัฒนาระบบบริหารจัดการของเครือข่ายบริการสุขภาพด้วยหลักธรรมาภิบาลี่
 
S4. เพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลังของเครือข่ายบริการสุขภาพ
 
S5. ส่งเสริมบุคลากรในการทำงานและการใช้ชีวิตสู่องค์กรแห่งความสุข
 
S6. พัฒนาระบบข้อมูลและการดูแลสุขภาพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเป็นเลิศ
 
S7. สร้างเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของภาคีเครือข่าย
 
S8. พัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน  
 
ข. วิสัยทัศน์ พันธกิจ คปสอ.ป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ค. แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ คปสอ.ป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ง. ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

จ. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดพัทลุง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและเป็นเลิศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของภาคีเครือข่าย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบข้อมูลสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากร


กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสถานบริการให้มีคุณภาพทันสมัยได้มาตรฐานระบบบริการดิจิตอล

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพตามกลุ่มโรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่ี่

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการของเครือข่ายบริการสุขภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลังของเครือข่ายบริการสุขภาพ

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมบุคลากรในการทำงานและการใช้ชีวิตสู่องค์กรแห่งความสุข

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบข้อมูลและการดูแลสุขภาพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเป็นเลิศ

กลยุทธ์ที่ 7 สร้างเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของภาคีเครือข่าย

กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน