!!!..ตัวชี้วัด/แผนปฏิบัติราชการ/แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขประจำปี..!!! new

tuk ระบบประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2565new

d

tuk นิยามและตัวชี้วัดดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 new

d

tuk ตัวชี้วัดและรายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ PPA ประจำปี พ.ศ. 2565 new

d

tuk แผนขับเคลื่อนนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 new

d

แผนปฏิบัติราชการประจำปีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 new

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตสุขภาพที่ 12 ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุงปี 65) new