!!! โปรแกรมพื้นฐานต่างๆ !!new

โปรแกรม UCAuthentication-MX-2565 สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชน update

ไฟลแก้ error ไม่สามารถเข้าโปรแกรมได้ต้อง sqlite-netFx45-setup-bundle-1.0.84.0 hot

load

ไฟลอัพเดต์โปรแกรมจองฉีดวัคซีน MyCovid-19 version 1.0.6 date ( 24-05-64 ) hot

load

โปรแกรม MOPHICOutlanderCIDRegister สำหรับอัพจองวัคซีนจากไฟล์เอ็กเซลย์

load

ข้อแนะนำสำหรับกลุ่มเป้าหมายในการปฏิบัติตัวก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 new

load

ขั้นตอนการอัพเดตโปรแกรมจองฉีดวัคซีน MyCovid-19 version 1.0.4 (พิมพบัตรนัดได้)

load

ไฟล Dotnet framework 4.5 กรณีใช้งาน Windows-7 ติดตั้งโปรแกรม MyCovid-19

load

ไฟล์โปรแกรมจองฉีดวัคซีน MyCovid-19 version 1.0.4 (พิมพบัตรนัดได้) windows 64bit

load

ไฟล์โปรแกรมจองฉีดวัคซีนMyCovid-19 version 1.0.4 (พิมพบัตรนัดได้) windows 32bit

load

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมจองฉีดวัคซีน MyCovid-19 version x.x.x (พิมพบัตรนัดได้) new

load

แบบสำรวจกลุ่มเป้าหมายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ แยกรายอสม. ปี 2564 new

load

ไฟล์อัพเดตโปรแกรม JHCIS v.3.0++ สำหรับเครื่องหลัก JHCIS _Server_3 ธ.ค. 63

load

ไฟล์อัพเดตโปรแกรม JHCIS v.3.0++ สำหรับเครื่องลูกข่าย JHCIS _Client_3 ธ.ค. 63

load

ชุดติดตั้งโปรแกรม JHCIS v.3.0++ สำหรับเครื่องลูกข่าย JHCIS _Server_25 พ.ค. 63 new

load

ชุดติดตั้งโปรแกรม JHCIS v.3.0++ สำหรับเครื่องลูกข่าย JHCIS _Client_25 พ.ค. 63 new

load

ไฟล์ใบสั่งยา ใบรับรองการบริการ และฉลากยา RDU สำหรับเครื่องหลัก JHCIS _Server hot

load

ไฟล์ใบสั่งยา ใบรับรองการบริการ และฉลากยา RDU สำหรับเครื่องลูกข่าย JHCIS _Client hot

โปรแกรม HuntCorrect_Phatthalung สำหรับการแก้ไขหรือลบข้อมูลในระบบ HDC สสจ.พัทลุง

โปรแกม NET Framework 4.5.2 สำหรับเครื่องที่ไม่สามารถติดตั้ง NHSO UCAuthenticationMX

โปรแกรม HIS-AUDIT v-081263 สำหรับจัดการข้อมูลพื้นฐานของหน่วยบริการในระบบข้อมูล JHCIS hot

โปรแกรม DC_SHPH สำหรับจัดการข้อมูลพื้นฐานของหน่วยบริการ (รพ.สต.) ในระบบข้อมูล JHCIS hot

โปรแกรม 3MANJ_AUTHEN BANGKLAM สำหรับตรวจสอบและนำเข้าสิทธิในระบบข้อมูล JHCIS

load

โปรแกรม GIS JHCIS สำหรับกำหนดพิกัดและตรวจข้อมูลพื้นฐานของรพ.สต.ในระบบข้อมูล JHCIS

โปรแกรม hoc สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลพื้นฐานด้านสาธารณสุขรพ.สต.ในระบบข้อมูล JHCIS

โปรแกรม FileZilla Client for Windows 32,64bit สำหรับการใช้งานรับส่งข้อมูลในระบบ FTP hot

ไดร์เวอร์เครื่องอ่านบัตร (Smart Card Reader) ยี่ห้อ Feitian รุ่น R301-C11. windows 32,64bit

load