ผังโครงสร้างหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

 

นายสายัญ ศรีนาค

สาธารณสุขอำเภอป่าบอน

 

 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นายนราวุฒิ แก้วหนูนวล

จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน

กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ/คุณภาพบริการ

นางสาวสุชาดา นวนทอง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค

นางสาวจิตตรา ชนะสิทธิ์

จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน

นางอทิตา ด้วงรอด

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวสุวพิชชา ไฝ่ฝัน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสารภี จันทร์มุณี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

เจ้าหน้าที่สสอ.ป่าบอน

 

 

เจ้าหน้าที่สสอ.ป่าบอน

 

เจ้าหน้าที่สสอ.ป่าบอน