ผังโครงสร้างหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

 

นายสายัญ ศรีนาค

สาธารณสุขอำเภอป่าบอน

 

 

นายภูวนาท ณรงค์รัตน์

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอป่าบอน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 

นางสาวจิตตรา ชนะสิทธิ์

จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวสุชาดา นวนทอง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายนราวุฒิ แก้วหนูนวล

จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน

นางอทิตา ด้วงรอด

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวสุวพิชชา ไฝ่ฝัน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสารภี จันทร์มุณี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

เจ้าหน้าที่สสอ.ป่าบอน

 

 

เจ้าหน้าที่สสอ.ป่าบอน

 

เจ้าหน้าที่สสอ.ป่าบอน